עדות אילן ישועה

כתיבה ויזום כתבות מטעם

כתיבה

עו”ד יהודית תירוש: אני מפנה אותך להודעת מייל שלך. בדף הקודם התכתבת עם זאב רובינשטיין, עכשיו אתה מעביר את זה לשאול אלוביץ’. התחלת להסביר. ראה למטה, אני נותן ליטוף – – –
אמרת, אני נותן ליטוף לפי בקשת זאב. אני עוצרת במשפט הזה ותגיד לי למי אתה נותן ליטוף?

מר אילן ישועה: הליטוף הוא בהעלאת הידיעה שיוצאת כאילו נגד אובמה.

ש: למי הליטוף?

ת: באותו זמן ראש הממשלה היה הרי במאבק עם אובמה, אז ברור שזאת ידיעה שתומכת במדיניות שלו.

12.4.2021, עמ׳ 1082