פרוטוקולים של דיוני המשפט

תיק 4000

עדות אילן ישועה

 

5.4.2021 – היום הראשון

6.4.2021 – היום השני

7.4.2021 – היום השלישי

12.4.2021 – היום הרביעי

13.4.2021 – היום החמישי

19.4.2021 – היום השישי

20.4.2021 – היום השביעי

חקירה נגדית של ז׳ק חן סניגור שאול אלוביץ

 

4.5.2021 – היום הראשון

10.5.2021 – היום השני

11.5.2021 – היום השלישי

12.5.2021 – היום הרביעי

חקירה נגדית של מיכל רוזן-עוזר סניגורית איריס אלוביץ

 

18.5.2021 – היום הראשון

24.5.2021 – היום השני

25.5.2021 – היום השלישי

חקירה נגדית של בועז בן-צור סניגור ב. נתניהו

 

26.5.2021 – היום הראשון

31.5.2021 – היום השני

1.6.2021 – היום השלישי

2.6.2021 – היום הרביעי