מעורבות הנאשם נתניהו ואנשיו במינויים באתר ״וואלה״

מינויים בכירים, ולאו דווקא בכירים, הייתי צריך לאשר עם שאול ואיריס ומשלב מסויים גם עם ניר ורן ברץ

התחלת ההתערבות במינויים: טלי בן עובדיה

1.
ש:  דיברנו על המעורבות של נאשמים 2 ו- 3, כל אחד לפי חלקו, בנושא הזה של הדרישות. ואני שואלת עד כמה  הייתה בכלל מעורבות שלהם בנושא זהות העורכים והכתבים בוואלה? 

ת: משהו שהתחיל בעצם עם טלי בן עובדיה, שמונתה על ידי לעורכת ראשית. בתקופה שמיניתי אותה במחצית השניה של 2012 , אפילו לא העליתי בדעתי לומר שאני ממנה אותה, היינו בחופש אז מוחלט בעצם, לפעול. ואז אחרי שזה יצא לאור, לקראת סוף 2012 , הסתבר שהיא, זה המקרה הראשון, לשאלתך. אחר כך אני אצטרך לפרט עוד מקרים. הסתבר שהיא כתבה פעם משהו על גברת נתניהו,

ש. תסביר מה זה ‘כתבה פעם משהו’?

ת. היא כתבה איזו שהיא כתבה בעיתון, אני חושב באיזה שהוא מקום עבודה שאלו אותה וראיינו אותה ועמדו לקבל אותה ואז שאלו אותה ‘ואיך את עם שרה’.

ואז נאמר לי שהיא לא תוכל להישאר, ואו שאני אפטר אותה או שאני אזיז אותה לתקופה של 5 שבועות למשך הבחירות, הבחירות היו דומני ב- 22 לינואר 2013 . אז או שאני אזיז אותה לאיזושהי תקופה שהיא לא תפריע, כי היינו צריכים לעשות ידיעות לטובת ראש הממשלה, וטלי בן עובדיה היא עיתונאית עצמאית, ידועה כאחת שלא משתפת פעולה עם סוג כזה של פעולות. זה המקרה הראשון.

ש. רגע, נעצור רגע פה. מי אמר לך? אמרת ‘נאמר לי’. שזה יהיה ברור?

ת. שאול.

ש. שאול אלוביץ’ אמר לך?

ת. כן.
אני חושב שהוא כתב לי את זה.
וגם נאמר.
לאחר מכן, זה בעצם הפך לנורמה שמינויים בכירים, ולאו דווקא בכירים, מינויים של עורכים, למעשה הייתי צריך את הכל לאשר מאותו רגע עם שאול ואיריס, כשאיריס לפעמים אומרת ששאול יאשר, ושאול אומר, זה מה שאני זוכר, וגם אני מופנה בשלבים מסוימים, זה עבר אסקלציה לאורך הדרך, כשצריך בשלב מסוים לשאול גם את ניר ו/או את רן ברץ האם זה בסדר האיש הזה, האם האיש הזה לא בסדר, ומקבלים את הדעה. ואז הייתה סדרה למעשה של עורכים  ו/או עיתונאים, כתבים שרציתי להביא, והם נפסלו ונאמר שהם לא מתאימים.

(יום שלישי לעדות ישועה, עמ׳ 9)

איילה חסון

רציתי אז לחזק ולבנות את וואלה כגוף חדשות ובניה של גוף חדשות נעשית בין היתר כפי שציינתי על ידי הטאלנטים שאתה מביא. Anchoring, שמות שמושכים אליהם. והזכרתי כבר שם למשל, אני אתן הרבה דוגמאות, הזכרתי שם כמו איילה חסון שרציתי להביא, ונאמר לי שהיא אולי טובה אבל יהיה קשה לנהל אותה, יהיה קשה לנהל אותה, היא לא manageable

עו”ד בעז בן-צור: על ידי מי נאמר?

ש. שניה, שאלה שהתכוונתי לשאול. אתה אומר ‘נאמר לי’,

ת. שאול.

ש. מה זאת אומרת אי אפשר יהיה לנהל אותה?

ת. אי אפשר, הקריטריון, אי אפשר יהיה לומר לה לעשות, היא עיתונאית עצמאית כמו טלי בן עובדיה. היא עושה את מה שהיא חושבת ואתה לא יכול להגיד לה ‘תשני את הכותרת, תורידי את הכתבה’,  או היא תעשה נגיד ראיון עם ראש הממשלה ואחר כך אנחנו נשנה ונערוך את הריאיון. זה לא עיתונאית שניתן לעשות את זה איתה. זה נאמר לי לגביה פעמים אם אני זוכר.

(עדות ישועה היום השלישי, עמ׳ 9)

יואב גולן, בן כספית, ינון מגל

1.

אז אני אענה לגבי התערבות במינויים של עיתונאים

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: היינו באיילה חסון. שם היינו.

ת. אז התחלנו בטלי בן עובדיה, הזכרתי את הגברת איילה חסון. למעשה נקבעה נורמה שכל עורך ראשי ומי שנמצא בראש מחלקת החדשות וכתבים בכירים, אני צריך לאשר איתם ובהמשך גם צריך לאשר את זה מול אנשי ראש הממשלה. היו אומרים ‘תפנה לניר שיאשר’ או שהם יבדקו ויאשרו אותו,

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: מי זה ‘אמרו’?

ת. שאול ואיריס. שניהם. שניהם השתתפו איתי בשיחות כאלה ובתכתובות כאלה שבהם דנים באופן ספציפי, ‘אל תביא את יואב גולן למשל, כי יואב גולן, ניר אמר שהוא יותר גרוע מבן כספית’. למשל.

אז אחרי טלי בן עובדיה ינון מגל מונה לעורך ראשי. אני אקח את זה כרונולוגית: ינון מגל ממונה לעורך ראשי בהסכמה, ניתנה לי לזה הסכמה, ואחר כך ינון מגל, ציינתי את זה כבר פעם בעדות שלי, מתנגד לדברים. אז גם על ינון מגל ‘הוא לא בסדר, צריך יהיה להפטר ממנו’ והתחיל להיות מופעל,

ש. מי אומר לך ‘הוא לא בסדר צריך להפטר ממנו’?

ת. השיחות היו אז לדעתי, רובן היו עם שאול לדעתי. ואז התחיל להיווצר על הקטע של, לחץ עלי על ינון מגל ואני לוחץ עליו ובסוף באמת הראינו לו את הדרך החוצה והוא התפטר.

ש. סליחה על השאלה של ינון מגל וסליחה על העניינים של ימין או שמאל, אבל למה להפטר מינון מגל? הרי זה לא היה סוד שהוא מהצד הימני של המפה הפוליטית. אולי נעשה את זה ככה, כי אני לא זוכרת אם אמרת את זה. לאן הוא הלך אחרי עבודתו בוואלה?

ת. בהתחלה הוא תכנן לעבוד בכמה ערוצים וכולל גם איתנו, הצעתי לו שיישאר כי הרגשתי לא בנוח עם הנסיבות של העזיבה, באיזה שהוא יום הוא בא ואמר שהוא רץ לכנסת עם הבית היהודי. אבל עוד פעם, ינון מגל זה לא היה קשור לדעות הפוליטיות שלו, זה היה קשור לזה שהוא לא מציית, לרמת ההיענות. גם לא ביקשנו הרי מינון מגל לכתוב משהו שמאלני או ימני, זה לא היה קשור לזה בכלל, לכן, הוא היה אחד האנשים שהתקומם נגד הדבר הזה. אחרי זה הבאתי את אבי אלקלעי להיות עורך ראשי, אבל שמנו אותו רק עורך ראשי בפועל ולא מינינו אותו כי הוא היה צריך להיות באיזושהי תקופת מבחן ואז אחרי זה כשהוא לא מילא את זה התחילו לומר שהוא שמאלני  קיצוני וכדומה וצריך גם לזרוק אותו. אז לא מיניתי אותו בסופו של דבר לעורך,

ש. מי זה ‘התחילו לומר’?

ת. זה היה גם שאול וגם איריס. צריך להבין איך זה הולך. זה לא שקמים בבוקר אומרים לי ‘תשמע, אבי אלקלעי שמאלני’ או ‘אבי אלקלעי צריך ללכת’. יש אייטם שאני צריך לטפל בו. הטיפול לא מתקדם מספיק טוב ואז זה מיד מושלך על אותו אדם שנמצא בקו האש באותו רגע. אחר כך הבאתי את אבירם אלעד להיות עורך ראשי. אז לגבי אבירם אלעד, אני אציין רק שלגבי אבירם אלעד, הוא היה ראש מערכת החדשות תחת ינון מגל ועזב לפני שינון מגל עזב.  הוא עזב, לדברי ינון שסיפר לי, בגלל התופעה של הסיקור המוטה שהוא לא יכל להשלים איתה ואני פניתי אליו באמצע 2016, אותה תקופה אבי אלקלעי היה העורך הראשי בפועל, אני פניתי אליו באמצע 2016 כי גמרתי אומר אז להציב מספר אנשים בתוך המערכת שיהוו, מה שקראתי לזה לעצמי, עבור חישוקים לסיפור המוטה, חישוקים נגדי כי אני הייתי בסופו של דבר הזרוע שהפעילה את הלחץ, אז אמרתי אם לפחות אני נמצא שם, אז לפחות יהיו אנשים שהם בעלי דעה עצמית, שזה לא יישחק לגמרי, כל הציר. זה קצת קרה בעקבות, דרך אגב, הכתבה שפרסם גידי וייס חצי שנה לפני זה, שהעלתה אצלי נורות אזהרה ראשונות, אחריה הייתה קצת הרפיה בלחץ.

(עדות אילן ישועה היום השלישי,( עמ׳ 11-12)

אבי אלקלעי, אבירם אלעד

1.

באוקטובר 2015 גידי וייס מעיתון הארץ פרסם תגובה שמדברת על הקשר בין סיקור מוטה לוואלה לבין הטבות רגולטוריות בבזק, סקר את התופעה על סמך עדויות של עיתונאים שונים שנתנו לו, וטען שצריכה להיות בדיקה משפטית של היועץ המשפטי לממשלה וכדומה.

וזו הייתה הפעם  הראשונה שכאילו קיבלתי בעצם איזה שהוא פלאג, סימן אזהרה ראשון, אחרי זה הייתה קצת הפוגה בלחץ עלי ואחר כך כשזה חזר אני גם עברתי איזה שהוא תהליך, הייתי כל אותו זמן יחד עם אבי אלקלעי בתוך הסאגה של הלחצים הנמשכים האלה, ואז החלטתי החלטה אסטרטגית, שאני אפעל פה נגד מה שהם רוצים.

אמרתי להם שאני רוצה להביא, היה הרי לחץ לשלוח את אבי אלקלעי ״השמאלני, הקיצוני״, ואז אמרתי אני אמנף את זה, אמרתי אני רוצה להחזיר את אבירם אלעד, אבירם אלעד הוא ימני. איך הסברתי את זה שהוא ימני? אמרתי ‘הוא סגן אלוף בדובדבן, הוא מלח הארץ, הוא בחור טוב’, הוא שיתף איתי פעולה בזמנו. אני מודה שפה הטעיתי ושיקרתי להם. הוא לא שיתף איתי פעולה, הוא עזב בגלל זה. אבל חשבתי שאני חייב להתחיל לפעול ולחזק את המערכת באנשים שיעמדו בפרץ.

פגשתי אותו סביב יולי 2016 . הואהופתע ואמר לי ‘אילן אתה יודע שזה לא יעבוד איתי, מה שקורה אצלכם באתר, אז בשביל מה אתה מחזיר אותי, אני אעזוב אחרי יום’. ואז אמרתי לו ‘אני מבטיח לך שתחזור וביחד נפעל לשנות את זה, זה לא ייקח יום אולי לא יומיים אבל אנחנו צריכים לחתוך את זה, אי אפשר להמשיך’. 11 באוגוסט 2016 חתמנו איתו, אני אישרתי את זה איתם תחת זה שאמרתי להם שהוא כן ישתף פעולה ואבי פחות שיתף פעולה,

ש. ומתי הוא התחיל לעבוד?

ת. יצאה על זה הודעה לעיתונות באוקטובר והוא התחיל לעבוד ב- 15 לנובמבר 2016 . ואז הסתבר, אנחנו היינו בשאלה על התערבות במינוי, אז בינתיים אישרו לי אותו, אז איפה ההתערבות פה? אז הסתבר שהוא פעם כתב, אבירם הוא עורך, הוא לא כותב ידיעות. אבל הוא פעם כתב איזה מאמר סביב נושא הגרעין שבו הוא קרא לראש הממשלה ‘תרפה כבר מהנושא הזה ותתקדם הלאה’, משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר את הכותרת המדויקת. ביום שיצאה ההודעה לעיתונות, עוד לפני הגיעו לאתר, כנראה הרים פלאג מי שהרים, ומיד התחילה סאגה נוראית של לחצים משאול ומאיריס, משניהם, שעשינו פה טעות נוראית וזו בעיה וזה גורם לנתק ביניהם לבין לשכת הממשלה ולבין שרה, ושרה כועסת וראש הממשלה כועס, יש נתק בינינו לבינם,  גם שאול וגם איריס התבטאו כך, כאשר אמרתי להם ‘תשמעו, אי אפשר לשלוח את הבנאדם הזה. אנחנו כבר חתמנו איתו, כבר הוצאנו הודעה לעיתונות, הוא צריך להגיע והוא בסדר גמור, הוא יהיה בסדר.

הייתה סאגה שלמה סביב זה שבו בחלק מהזמן איריס ניסתה לפעול כן להשאיר אותו מול משרד ראש הממשלה ולהכשיר אותו. חיפשה עליו חיפושים בגוגל והזמינה את רן ברץ והציגה לו שהוא בסדר, אני זוכר במיוחד את אחד הטיעונים ששם היא מספרת לי שהיא אמרה לרן ברץ, ‘אמרתי לו שיסביר להם שזה במיוחד נחרץ אצלי, אין שום מצב שהוא שמאלני, הוא אוהב את הצבא והוא רץ על הג’בלאות, לא יכול להיות שהוא שמאלני’, אני זוכר את הדבר הזה. אני זוכר שקראתי את זה אז ציינתי לעצמי עד כמה הגיחוך ולאיזה אבסורדים אנחנו מגיעים בתוך התהליך הזה. בכל אופן, הייתה פה סאגה נמשכת שבתוכה איריס כן מנסה להכשיר אותו, זה גורם לנתק, הם אומרים לי את זה, אבל יום הגעתו, ה- 15 בנובמבר, אחד הימים השחורים ביותר אני חושב בימי בוואלה, שמבהירים לי גם מראש ‘תקשיב, אתה מביא אותו אבל זו תקופת מבחן שאתה מביא אותו ואוי ואבוי אם יהיה דבר הכי קטן וגם במקביל לזה שמביאים אותו, בוא נעשה עסקת חבילה ונביא שני כתבים מהימין’, יש עסקת חבילה שצריך להביא גם אותם. ואני אומר ‘בסדר’, לא הייתה לי התנגודת. רצו להביא את אראל סגל, את שמעון ריקלין, לא הייתה לי התנגדות לדבר הזה, וגיא בכור, לא הייתה לי התנגדות לדבר הזה כי היה חשוב לי שיגיע מישהו למשבצת של עורראשי, גם לא ידעתי כמה זמן אני אחזיק, רציתי שיהיה שם איש ראוי שיכול לעמוד בפרץ. וביום הגעתו כבר היה רצף של מקרים, היו אז כל מיני נושאים של ועדות חקירה וכל מיני נושאים, רצף נורא.

ש. נושאים שקשורים למה?

ת. שקשורים לראש הממשלה, והיה רצף של לחצים ודרישות והוא סייע בהתחלה, הוא סייע כי אני אמרתי לו שזה לא יכול להיות ביום הדבר הזה,

כ.ה. מ’ בר עם: לפרסום של אותן ידיעות שלכאורה,

ת. אלה היו ידיעות שקשורות, נדמה לי היה תחקיר של רביב דרוקר על פאקר והיה, היה רצף של תחקירים שקשורים לראש הממשלה, ואני זוכר שב- 16 לחודש, יום אחרי הגיעו,  ואני גם אומר לו ‘אבירם, תקשיב עכשיו תעזור, ותעבור את זה’, ויום אחרי הגיעו אני זוכר ששאול מתנפל עלי, מתפוצץ ‘הוא גמר אצלי, אני לא יודע אם אצלך לא’, שאול לחץ כל הזמן שאני אפטר אותו ואיריס אמרה, היא הבינה שאי אפשר לפטר אדם לפני שהוא מגיע והיא כן ניסתה לפעול מול שרה, בערוצים שונים כדי להכשיר אותו.

ש. אני שואלת אותך אם באופן כללי האירועים שסיפרת בעניין ההתערבות במינויים של העורכים, של אלה שנקבת, ההערות שאמרו לך והבקשות על כולם, כולל מי שנקבת בהם, כולל האירוע של אבירם אלעד, האם באופן כללי אלה דברים שאתה זוכר מזיכרונך?

ת. כן. עוד פעם, לא כל ניואנס בתוך זה, אבל העזיבה של איש, אני נלחמתי שלושה חודשים עם טלי 10 בן עובדיה שתגיע לוואלה. אז שאני שולח אותה שבועיים אחרי שהיא מגיעה, אז מה, אני שוכח 11 את זה? וחותם איתה על הסכם שנותן לה מאות אלפי שקלים, או כשאני משכנע את אבי אלקלעי 12 להגיע מערוץ 10 אלינו ומבטיח לו הרים וגבעות ואחר כך אני לא נותן לו את המינוי שלו, הקבוע, 13 אחרי שהוצאתי אותו מערוץ 10 , והוא אומר לי ‘טוב’, אני אומר לו ‘עד הבחירות, אחרי הבחירות’, 14 והוא כותב לי יום אחד ‘חלפו כבר 90 יום מהבחירות ואני רוצה לכן לעזוב ולהתפטר’, אז מה, 15 אנשים כאלה שאני מביא אותם, או שינון מגל, שהבאתי אותו ואת אשתו מירושלים וישבתי איתו 16 ושכנעתי אותו להגיע לוואלה ואחר כך אני צריך להיכנס לרצף של מריבות יומיות איתו שגורמות 17 לאיש כמוהו לעזוב. ואחר כך הוא שולח לי גם מייל ‘זה בסדר, אני עוזב ברוח טובה’, כי אמרתי לו 18 ‘תקשיב, למרות שאתה עוזב, אני בכל אופן רוצה שיהיה לך גם פרנסה, שיהיה לך איזה שהוא 19 תפקיד אצלנו, גם בערוצים אחרים’, לפני שהוא אמר לי שהוא הולך לבנט, או שאני מראיין שלוש 20 פעמים את יואב גולן ורוצה להביא אותו לוואלה ומשתכנע שהוא בחור מדהים ושולח אותו 21 להנהלה שלי והם אומרים לי ‘הוא בחור מדהים והוא בחור מרשים’ ואז מסתבר לי שהחטא שלו 22 זה שהוא יותר גרוע מבן כספית, אז אני לא צריך בשביל זה שום נייר. 23

(עדות אילן ישועה היום השלישי,( עמ׳ 11-12)

ומתוך עדות ניר חפץ:

התערבות במינויים של עיתונאים באופן כללי

ש. אני שואלת אותך אם באופן כללי האירועים שסיפרת בעניין ההתערבות במינויים של העורכים, של אלה שנקבת, ההערות שאמרו לך והבקשות על כולם, כולל מי שנקבת בהם, כולל האירוע של אבירם אלעד, האם באופן כללי אלה דברים שאתה זוכר מזיכרונך?

ת. כן. שוב, כל עיתונאי משמעותי שכתב בצד הפוליטי או המדיני, ולפעמים גם לא רק בצד הפוליטי-המדיני, אם זה היה בתחום של הרכילות וסלבס וכדומה וכשזה נגע למשפחה אז כל עיתונאי כזה, כל מי שכתב ועלול היה להיראות בכותרת או במה שהוא כותב בפרשנות שזה ביקורתי, אז כמובן הוא נכנס לקו האש. בראש קו האש עמד אמיר תיבון, הוא היה כתב מדיני של וואלה, שהם מאוד לא אהבו אותו ודרשו שאני אפטר.

(עדות אילן ישועה היום השלישי,( עמ׳ 18-19)

אמיר תיבון, טל שלו, דב גלהר, טיפנברון

ת. כל מי שכתב ועלול היה להיראות בכותרת או במה שהוא כותב בפרשנות שזה ביקורתי, אז כמובן הוא נכנס לקו האש. בראש קו האש עמד אמיר תיבון, הוא היה כתב מדיני של וואלה, שהם מאוד לא אהבו אותו ודרשו שאני אפטר.

ש. מי זה ‘הם’?

ת. הגיעה אלי דרישה גם משאול וגם מאיריס שכועסים עליו בבית ראש הממשלה, הוא כותב בצורה ביקורתית, בצורה רעה והם ביקשו ממני שאני אפטר אותו.
טלי שלו שהייתה כתבת פוליטית, גם כן היא כמה פעמים, דרך אגב, מהיכרותי איתה היא בחורה שאוהדת את ראש הממשלה ואפשר לראות גם בהתכתבויות ביני לבין שאול ואיריס שאומרים לי ‘תשמע, לא מרוצים ממנה, כועסים עליה מאוד’ אז אני אומר ‘אבל היא אוהדת אותו’, אומרם ‘כן, היא עבדה לצד השני, עכשיו יש לה כרטיס, הוציאו לה כרטיס אדום’ לטל שלו. אז גם לגביה התחילו להיות בעיות,
דב גילהר הגיע אלינו אחרי מאמץ גדול שלי לשכנע אותו לעבור ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה ראיון עם ראש הממשלה בבחירות 2015 וכל אותו יום של ראיון והימים שאחריו ממש לפני הבחירות, הפך לסאגה מטורפת של לחצים של לא להעלות את הריאיון כפי שהוא העלה, לערוך אותו, לעשות ראיון משלים.

כה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: לחצים של מי?

ת. של שאול, ניר חפץ,

כ.ה. מ’ בר עם: כשאדוני אומר ניר חפץ, אדוני מעיד על פניות של ניר חפץ לאדוני בעניין הזה?

ת. כן. בוודאי. פניות מפורשות אלי ושאול, לא להעלות בשום אופן את הריאיון, לערוך את הריאיון,הגענו בסוף לזה שהם ערכו את הריאיון כמעט ממש, קיבלו אותו ממני, ואני אומר להם ‘אל תגידו לאבי אלקלעי ולדב גילהר כי יהרגו אותי אם ידעו שאתם עורכים להם את העיתון’ אז גם דב  גילהר, היו ודאי עוד. אני אומר עוד פעם, למעשה כל מי שנגע, אז הוא היה חשוף לאש.

ש. לצורך ההבנה, אתה זוכר את הכינויים של אמיר תיבון?

ת. אמיר תיבון נקרא ‘העצם’.

ש. מי קרא לו כך?

ת. בין איריס לביני וגם אני השתמשתי בביטוי הזה.

ש. ודב גילהר?

ת. הדוב.

ש. בוא נדבר רגע על טיפנבורן. מי זה ומה דובר איתך עליו ועל ידי מי?

ת. ערן טיפנברון, היה עורך YNET משך מספר שנים לאחר מכן הוא עזב. בשלב מסוים נוצר קשר ביני לבינו, אני לא זוכר אם הוא פנה אלי ישירות או שניר הפנה אותו אלי או שהוא אמר לי שניר הפנה, אינני זוכר, אבל הוא פנה אלי והציע את עצמו להיות עורך ראשי של וואלה. וראיינתי אותו, הפניתי אותו גם לחברי הנהלה אחרים שיראו, כי בסוף גם הצוות צריך לראות עם מי עובדים וכמובן יידעתי את שאול ואת איריס, שיש אפשרות כזאת, ואז הייתה סדרה של שיחות או  התכתבויות שהשם שלו עולה ויורד.

אני הייתי אמביוולנטי לגביו, מצד אחד חשבתי שאולי עדיף שהוא יבוא כי עייפתי מכל התהליך הזה של הסיקור המוטה וידעתי שערן יודע לעשות את הדברים האלה טוב, כי הוא בא מ- YNET , וב- YNET הם יודעים לעבוד ככה, בצורה הזאת.

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: מה זה ‘בצורה הזאת’?

ת. זאת אומרת שאם יש לבעלים של העיתון רצון מסוים, אז העורך הראשי יודע להוציא את זה לפועל בצורה מסוימת בלי שצריך לבקש כל יום כמו שאולי צריך לבקש ממני. פשוט נאמר לי הרבה  פעמים שאני לא יודע לנהל את העסק,

ש. אני שואלת אותך, אז אמרת רק שבאיזה שהוא שלב השתעשעת עם הרעיון?

ת. כן. אמרתי לעצמי אולי אני אשים אותו שם ושייהנה הוא מכל הטוב הזה, זה יהיה ביניהם ואני אלך לי לתפקיד של המנכ”ל. בהנהלה אצלי לא כל כך התלהבו ממנו ואיריס ושאול אמרו לי ‘חכה, צריך לבדוק’, צריך לבדוק את זה כלפי מעלה, מול ניר הבדיקה הייתה שניר היה נלהב ואני אומר עוד פעם, יכול להיות שגם ניר המליץ לי עליו מלכתחילה והוא העלה,

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד:  כשמדברים על ניר, זה ניר חפץ לצורך העניין?

ת. נכון.

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: כשאתה אומר ‘מול ניר זה היה כך וכך’ זה משיחה שלך או שמעת משאול שכך היה?

ת. לא, גם ממני מולו ישירות.

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: אתה צריך להסביר שהם אמרו לך ולא שאתה ניהלת את השיחה בעצמך.

ת. בסדר. עם ניר כמדומני שיש תכתובת כזאת גם שהוא אומר לי שהוא טוב, או שהוא אמר לי, אני זוכר שהוא התלהב מטיפנברון, הוא ניסה לדחוף ישירות. הם אמרו לי שהם צריכים לבדוק את זה עוד, שאול ואיריס, וביום מסוים איריס אמרה לי ששאול בדק מול ראש הממשלה, כי אני אמרתי ׳אולי נביא אותו, וניר בעדו’, אז היא אמרה ששאול בדק את זה עם ראש הממשלה והתשובה שלילית, הוא יורד מהפרק. זה עלה בעוד איזה פעם או פעמיים שהוא יורד מהפרק.

(עדות אילן ישועה היום השלישי,( עמ׳ 18-19)

ומתוך עדות ניר חפץ, שרה נתניהו מתנה את מינוי טיפנברון בכך שיכתוב טור נגד מוזס:

הנאשמים שאול ואיריס אלוביץ - מעורבים בזהות עורכים וכתבים

1.
ש:  דיברנו על המעורבות של נאשמים 2 ו- 3, כל אחד לפי חלקו, בנושא הזה של הדרישות. ואני שואלת עד כמה  הייתה בכלל מעורבות שלהם בנושא זהות העורכים והכתבים בוואלה? 

ת: משהו שהתחיל בעצם עם טלי בן עובדיה, שמונתה על ידי לעורכת ראשית. בתקופה שמיניתי אותה במחצית השניה של 2012 , אפילו לא העליתי בדעתי לומר שאני ממנה אותה, היינו בחופש אז מוחלט בעצם, לפעול. ואז אחרי שזה יצא לאור, לקראת סוף 2012 , הסתבר שהיא, זה המקרה הראשון, לשאלתך. אחר כך אני אצטרך לפרט עוד מקרים. הסתבר שהיא כתבה פעם משהו על גברת נתניהו,

ש. תסביר מה זה ‘כתבה פעם משהו’?

ת. היא כתבה איזו שהיא כתבה בעיתון, אני חושב באיזה שהוא מקום עבודה שאלו אותה וראיינו אותה ועמדו לקבל אותה ואז שאלו אותה ‘ואיך את עם שרה’.

ואז נאמר לי שהיא לא תוכל להישאר, ואו שאני אפטר אותה או שאני אזיז אותה לתקופה של 5 שבועות למשך הבחירות, הבחירות היו דומני ב- 22 לינואר 2013 . אז או שאני אזיז אותה לאיזושהי תקופה שהיא לא תפריע, כי היינו צריכים לעשות ידיעות לטובת ראש הממשלה, וטלי בן עובדיה היא עיתונאית עצמאית, ידועה כאחת שלא משתפת פעולה עם סוג כזה של פעולות. זה המקרה הראשון.

ש. רגע, נעצור רגע פה. מי אמר לך? אמרת ‘נאמר לי’. שזה יהיה ברור?

ת. שאול.

ש. שאול אלוביץ’ אמר לך?

ת. כן.
אני חושב שהוא כתב לי את זה.
וגם נאמר.
לאחר מכן, זה בעצם הפך לנורמה שמינויים בכירים, ולאו דווקא בכירים, מינויים של עורכים, למעשה הייתי צריך את הכל לאשר מאותו רגע עם שאול ואיריס, כשאיריס לפעמים אומרת ששאול יאשר, ושאול אומר, זה מה שאני זוכר, וגם אני מופנה בשלבים מסוימים, זה עבר אסקלציה לאורך הדרך, כשצריך בשלב מסוים לשאול גם את ניר ו/או את רן ברץ האם זה בסדר האיש הזה, האם האיש הזה לא בסדר, ומקבלים את הדעה. ואז הייתה סדרה למעשה של עורכים  ו/או עיתונאים, כתבים שרציתי להביא, והם נפסלו ונאמר שהם לא מתאימים.

(יום שלישי לעדות ישועה, עמ׳ 9)

משרד ראש הממשלה, רן ברץ, ניר חפץ - מעורבים במינויים

משרד ראש הממשלה, רן ברץ (בסאגת מינוי אבירם אלעד)

הייתה סאגה שלמה סביב זה שבו בחלק מהזמן איריס ניסתה לפעול כן להשאיר אותו מול משרד ראש הממשלה ולהכשיר אותו. חיפשה עליו חיפושים בגוגל והזמינה את רן ברץ והציגה לו שהוא בסדר, אני זוכר במיוחד את אחד הטיעונים ששם היא מספרת לי שהיא אמרה לרן ברץ, ‘אמרתי לו שיסביר להם שזה במיוחד נחרץ אצלי, אין שום מצב שהוא שמאלני, הוא אוהב את הצבא והוא רץ על הג’בלאות, לא יכול להיות שהוא שמאלני’, אני זוכר את הדבר הזה. אני זוכר שקראתי את זה אז ציינתי לעצמי עד כמה הגיחוך ולאיזה אבסורדים אנחנו מגיעים בתוך התהליך הזה. בכל אופן, הייתה פה סאגה נמשכת שבתוכה איריס כן מנסה להכשיר אותו, זה גורם לנתק, הם אומרים לי את זה.

ש. אתה אמרת מר ישועה, שאיריס אלוביץ’ ניסתה, לפי מה שאמרה לך, ניסתה להכשיר אותו בערוצים שונים. אני רוצה לדעת מה בדיוק נאמר לך בעניין הזה. על איזה ערוצים דובר, מה אתה זוכר?6

ת. היא סיפרה לי שהיא בעצמה עשתה גוגל עליו כדי לראות אם יש לו רקע שעלול להרגיז את ראש הממשלה ורעייתו או שמראה שהוא שמאלני והיא אמרה שהיא לא מצאה והיא אמרה שהיא ניסתה לדבר על זה עם ניר חפץ, וניר חפץ אמר לה שהוא לא רוצה לטפל, ‘תעזבי, לא יעזור כלום, זו דעתה’, של הגברת נתניהו, ‘לא יעזור שום דבר, לא רוצה להתעסק עם זה’ ואז היא פנתה לציר נוסף, רן ברץ,

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: אתה מדבר על דברים שאמרה לך הגברת אלוביץ’?

ת. כן. מה שהיא אומרת לי, וגם הזמינו אותי לפגישה אחת איתו, אבל היא אמרה לי ‘אני פועלת בציר של רן ברץ, אני הדפסתי לו חומרים, נתתי לו, שלחתי אותו לשם והוא אמור לנסות לשכנע להכשיר  את אבירם’ ואז גם נאמר הטיעון הזה, שהיא מסבירה לי בין היתר שציידה אותו גם בתדפיסים וגם הוא יחפש חומרים לראות עליו והוא ינסה להעביר את זה, רק שיש בעיה כי הוא עובד בציר  מול ראש הממשלה לא מול שרה, זה ההקשרים שהיו שם, והיא אמרה ‘אני פועלת קשה מאוד בציר הזה, עובדת קשה מאוד, אבל יש נתק קשה מאוד, יש משבר קשה מאוד יש גבול לכמה שאני אוכל לעשות את הדבר הזה, יש לנו שם משבר גדול’.

עם רן ברץ, אני זוכר גם שנדמה לי, לגבי בוקר אלמוג שרצינו להביא את בוקר אלמוג אלינו מערוץ 10 , אני נזכר בזה עוד פעם כי הזכיר לי את הקטע כמו שעם אבירם שלא יכול להיות שהוא שמאלני כי הוא מתנדב ליחידה קרבית, אז עם בוקר אלמוג אני זוכר שהתגובה של רן ברץ אמר שהוא, היא מבהירה לי שהוא בדק את זה והוא בסדר, ‘הוא אוהד הפועל אבל לא נורא, אפשר לסלוח לו על זה’. אני זוכר את הנימוק הזה, היה תהליך בדיקה שהיינו צריכים להעביר את זה מול אנשי ראש הממשלה.

ש. תגיד, בין הדברים אמרת ‘הייתה לי פגישה איתו’, עם רן ברץ? אתה יכול להרחיב בעניין הזה? 

ת. זו הייתה פגישה בבית של איריס ושאול פעם אחת כמדומני, דובר על זה שרוצים להביא, להפוך את וואלה ליותר ימני וצריכים להביא לשם כותבים ואיזה כותבים יכולים להביא אותם וגם על זה שהוא יהיה ציר שיעבוד מולי אז ושנכיר אחד את השני כי עד אותו זמן עבדתי מול ניר(חפץ) והם ציינו לי שרן (ברץ) עכשיו חשוב ורן קרנו עלתה בתוך סביבת ראש הממשלה וחשוב שאני אעבוד גם בציר, זו הייתה המהות של הפגישה.

……..

דב גילהר הגיע אלינו אחרי מאמץ גדול שלי לשכנע אותו לעבור ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה ראיון עם ראש הממשלה בבחירות 2015 וכל אותו יום של ראיון והימים שאחריו ממש לפני הבחירות, הפך לסאגה מטורפת של לחצים של לא להעלות את הריאיון כפי שהוא העלה,  לערוך אותו, לעשות ראיון משלים

כ.ה. ר’ פרידמן-פלדמן – אב”ד: לחצים של מי?

ת. של שאול, ניר חפץ,

כ.ה. מ’ בר עם: כשאדוני אומר ניר חפץ, אדוני מעיד על פניות של ניר חפץ לאדוני בעניין הזה?

ת. כן. בוודאי. פניות מפורשות אלי ושאול, לא להעלות בשום אופן את הריאיון, לערוך את הריאיון, הגענו בסוף לזה שהם ערכו את הריאיון כמעט

ש. בוא נדבר רגע על טיפנבורן. מי זה ומה דובר איתך עליו ועל ידי מי?

ת. ערן טיפנברון, היה עורך YNET משך מספר שנים לאחר מכן הוא עזב. בשלב מסוים נוצר קשר  ביני לבינו, אני לא זוכר אם הוא פנה אלי ישירות או שניר הפנה אותו אלי או שהוא אמר לי שניר הפנה, אינני זוכר, אבל הוא פנה אלי והציע את עצמו להיות עורך ראשי של וואלה.

ש. יש פלטי וואטסאפים שהוגשו בתיק המוצגים, ואני רוצה להראות את הדף הראשון של הפלטים לעד על מנת, ולהפנות לת/ השונים, אני מדברת על ת/ 1 עד 4

כ.ה. מ’ בר עם: מה זה, גבירתי?

ש. זה פלטי וואטסאפים שלו.  ת/ 1 עד ת/ 32 זה ברצף, יש כאן פלטים, אני רק אגיד, שלך עם זאב רובינשטיין ועם שאול אלוביץ’, אנחנו ניתן לך לראות את הדף הראשון רק שתזהה את זה, פלטים עם זאב רובינשטיין, עם ינון מגל, עם אבירם אלעד, עם רן ברץ, עם שי חייק,


(יום שלישי לעדות ישועה, עמ׳ 26)