עריכת אתר וואלה על פי דרישות הנאשם נתניהו ובני ביתו

אור (אלוביץ) אמר: יש לך עורכת חדשה עכשיו, נכון? וצחק איריס (אלוביץ) היא העורכת שלך

מעורבות האלוביצים בעריכה

1.
ש: אתה זוכר דבר שהוא אמר לך במהלך הדרך שקשור לאיריס אלוביץ’?

ת: שאול הנחה שאיריס מעכשיו תהיה זאת שעובדת איתי בשוטף, זה היה כשהקמנו את הקבוצה המשותפת שאול איריס  ואילן באמצע, ביולי נדמה לי, 2015

הוא אמר לי ‘לי אין זמן יותר ואין לי סבלנות עם כל הדברים שאתם עושים’, כי לא מילאנו במאה אחוז את ההנחיות ו’היא תעקוב עכשיו באופן שוטף, היא העורכת שלך’

אז אור פגש אותי, אני לא זוכר אם זה היה שבוע אחרי או שבועיים או חודש או 5 חודשיים, אינני זוכר, אבל הוא פגש אותי באחת הסיטואציות, היינו נפגשים בישיבת דירקטוריון, הוא אמר ‘יש לך עורכת חדשה עכשיו נכון’, וצחק. ‘איריס העורכת שלך’, ‘יש לך עורכת חדשה’ משהו בסגנון הזה, וצחקנו.

2.
21.5.2013
דרישה לפרסם כתבה על פניית תנועת אומ”ץ למבקר המדינה בנוגע להוצאות בית הנשיא.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לישועה וטופלה במעורבותו בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מהנאשם אלוביץ’כאמור בסעיף18 לתמצית כתב האישום וסעיף  25 לאישום הראשון. הדרישה נענתה.

3.
3.12.2013
דרישה לפרסום כתבה על מימון ביקורו של הנשיא שמעון פרס ז”ל במקסיקו על ידי יהודים עשירים. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ וטופלה במעורבותו .

4.
9.12.2013
דרישה לפרסום כתבה על עלויות טיסה של נשיא המדינה, שמעון פרס ז”ל.
ה
נאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

5.
16.12.2013
דרישה לפרסוםכתבה על בדיקה שעורך מבקר המדינה בעניין הוצאות בית הנשיא.
ה
נאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישההועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ’ .הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ’ .הדרישה נענתה.

6.
12.3.2015
דרדור כתבה על תמיכתו של שמעון פרס ז”ל בהרצוג.

דרדור הכתבה בוצע במעורבות הנאשם אלוביץ’ וישועה.

7.
2.5.2015
דרישה לפרסם דברי ביקורת שאמר בעבר הנשיא ריבלין על בית המשפט העליון.
הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה.

הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה.

(נספח א׳ לכתב האישום, עמ׳ 73)