עדות אילן ישועה

שליטה על התוכן עריכה צנזורה כתיבה

שליטה בתוכן:

ש: אמרת שברוב המקרים נענית לדרישות בסופו של דבר, גם אם בהתחלה לא. אז אני רוצה להבין, לא היו עולות לאתר וואלה ידיעות שליליות על ראש הממשלה נתניהו?

כן, אם היו עולות ידיעות, ודאי שהיו עולות ידיעות שליליות, אם היו עולות ידיעות שליליות, שוב, עוד פעם, ההגדרה ‘שלילי’ פה זה הגדרה עם מנעד מאוד רחב. יכול לכתוב הכתב המדיני כתבת ביקורת שהיית נותנת את זה לעשרה עיתונאים אחרים והיו אומרים שזה הוגן וזה סביר, הסכם הגרעין אני זוכר היה משהו כזה או הנאום בקונגרס וכדומה. אבל הרגישות קודם כל, סף הרגישות למה זה שלילי, הוא היה בלתי ניתן לחיזוי.

אז קודם כל את אומרת שלילי, מה שנראה בעיניהם שלילי לא בהכרח נראה שלילי בעיני מישהו אחר. ברור שסף הרגישות היה מאוד נמוך, כל דבר שיכל לרמז חלילה על משהו נחשב שלילי. אם היה עולה כזה, לכן למרות שהיינו מאולפים, לא יכולנו לדעת מאיפה זה יבוא לנו. לא יכולנו לדעת מאיפה הדבר הזה יבוא. לפעמים אני הייתי נדהם ממה שהתבקשתי לעשות, כי לא העליתי בדעתי שגם זה שלילי, הדבר הזה. גם הרבה דברים לא היו קשורים בכלל לדברים פוליטיים, היו קשורים לדברים אחרים. אז היינו מורידים גם אז.
גם אז היה מתחיל דיון, אני הייתי אומר שזה מטורף וגם שאול ואיריס אמרו הרבה פעמים, כלאחד מהם בנפרד ולפעמים ביחד שזה מטורף, אבל אין ברירה, צריכים לעשות את הדבר הזה. אז כן עלו  ידיעות שמישהו יכול להחשיב אותן כשליליות

ש: נניח ידיעות על פרשיות שקשורות בראש הממשלה עלו באתר הזה, נכון?

עלו ידיעות, שוב, הן דורדרו מאוד מהר. תראו, צריך להבין שידיעה, האימפקט החדשותי או הפרסומי של ידיעה הוא נובע מגודל ה-, המיקום שבו היא מופיעה קודם כל. אם היא מופיעה
בעמוד הבית בכותרת ראשית אז יראו אותה מיליון איש. אם היא מופיעה למטה, מופיעה בעמוד פנימי, יראו אותה פחות. המלחמה גם הייתה איפה זה מופיע, מה הכותרת, מה התמונה ,הממד השני כמובן של עוצמת חשיפה הוא לא רק איפה אתה שם ומה הגודל של זה, שזה שני פרמטרים, כמה זמן זה שם. אז היו קרבות גדולים ואין סופיים על לדרדר ידיעה שלילית, כבר העליתם משהו, לשנות, למתן את הכותרת, לדרדר מהר. דירדור של ידיעה באופן טבעי יש לו את הכרוניקה שלו, יש לו את החוקים שלו. אז פה היה צריך לעשות, משהו עלה, אחרי 20 דקות תעיף אותו, תוריד אותו מתוך הכותרת הראשית.

(5.4.21, עמ׳ 714)

ש (עו”ד יהודית תירוש): אני מפנה אותך לאותה תרשומת בפגישה של ה- 19 בחודש. הפסקה הכמעט אחרונה. מתחיל ב”מביע חשש מהקו העצמאי של המערכת. הם בבלפור בטח מקללים אבל זה עדיין לא ירד למטה כי אין להם קשר עם השטח בגלל החקירה. כשיתחדש הקשר בין רוה”מ לבין אנשיו, יהיה בוודאי קשה מאוד” – מי אמר את זה ובמה מדובר?

ת: פגישה עם שאול.
שאול אמר את הדבר הזה. באותה תקופה, אני מזכיר, כבר אין סיקור מוטה ולכן הוא הביע חשש מהקו העצמאי של המערכת. הוא אמר, הם מקללים, לא ירד למטה במובן, אני הנחתי 12 שהוא מתכוון לפילבר או למשרד התקשורת וכשיתחדש הקשר בין ראש הממשלה לאנשי, יהיה קשה מאוד.

ש: תסתכל על התרשומת. כתוב כאן בדף האחרון בתוך הפגישה הזאת,”בטח מקללים בבלפור אבל זה לא ירד לשטח, מומו חושב שהכול עוד בסדר בין המשפחה לשאול.  לדברי שאול מומו אפילו מבקש משאול שיעזור מול ביבי, חושש מהרגע שיתחדש הקשר בין מומו לביבי, אז יהרגו אותנו”. תסביר מי זה “אותנו”.

ת: את בזק בעצם. הקונטקסט היה ברור.

ש: מה זאת אומרת?

ת: מומו עוד חושב שהכול בסדר בין שאול לבין ראש הממשלה, עכשיו בטח מקללים בבלפור כיוון  שהסיקור הוא כבר לא מוטה לטובתם

(6.4.21, עמ׳ 87, 89)